Všeobecné podmínky členství v Samuraj Praha

 

1.   Úvodní ustanovení

1.1. Účelem těchto Všeobecných podmínek členství v Samuraj Praha je upravit některá práva a povinnosti vyplývající z členství ve spolku Samuraj Praha a činností v něm, a to mezi členem Samuraj Praha na straně jedné a Samuraj Praha na straně druhé.

1.2. Pro účely Všeobecných podmínek členství v Samuraj Praha mají níže uvedené pojmy následující význam:

 • Judo = Životní styl, filozofie, cesta k sebe zlepšování a způsob trávení volného času zdravým způsobem;
 • Samuraj Praha = Adresa, ičo, číslo na soudu apod
 • VPČ = tyto Všeobecné podmínky členství v Samuraj Praha;
 • člen SP nebo člen = Každý, kdo byl na základě přihlášky platně přijat na blok výuky dle čl. 2. Vznik členství, VPČ
 • členství = Statusové postavení člena SP
 • člen spolku = Každý, kdo je členem spolku Samuraj Praha
 • stránky SP = Internetová prezentace Samuraj Praha umístěná na www.DOPLNIT.cz
 • podání přihlášky = Vyplnění všech povinných údajů přihlašovacího formuláře umístěného na stránkách SP a jeho odeslání
 • přijetí člena = Potvrzení přijetí zájemce na blok výuky ze strany zástupce Samuraj Praha
 • blok výuky = Výuka Juda pro daný školní rok určená konkrétní věkové a dovednostní kategorii členů
 • jednorázová akce = Jednorázová akce, kterou pořádá Samuraj Praha, primárně určená pro členy SP, zejména závody, tréninkové kempy, soustředění, judovíkendy apod.
 • pravidla chování = Seznam pravidel uvedených v těchto VPČ
 • Český svaz juda = Český svaz juda, IČ: 00537560, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 182

1.3. V případě, že je v rámci VPČ uveden pojem „člen SP“ nebo „člen“, má se tím v případě nezletilého člena SP přiměřeně na mysli i jeho zákonný zástupce.

2.   Vznik členství

2.1. Zájemce o členství činí podáním přihlášky závazný návrh na přijetí do konkrétního bloku výuky, který si v rámci podání přihlášky sám zvolí. Podáním přihlášky činí zároveň zájemce o členství závaznou přihlášku k tomu, aby se na základě rozhodnutí příslušného orgánu Samuraj Praha stal členem spolku.

2.2. Jednotlivé bloky výuky v Samuraj Praha kopírují průběh školního roku.

2.3. Členství vzniká okamžikem výslovného potvrzení přijetí zájemce o členství ze strany Samuraj Praha. Samuraj Praha vyrozumí zájemce o členství, zda byl přijat za člena, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byl na účet Samuraj Praha připsán příslušný členský příspěvek. Nestane-li se tak, platí, že byl zájemce uplynutím sedmého dne za člena přijat; to platí pouze v případě, že uhradí zájemce o členství příslušný členský příspěvek do 14 dnů ode dne podání přihlášky tak, aby v této lhůtě byl ( otázka toho jak bude platit ). Samuraj Praha je oprávněn nepotvrdit zapsání na blok výuky zejména (nepřijmout člena) z důvodu naplnění kapacity příslušného bloku výuky. Nepřijme-li Samuraj Praha uchazeče za člena, vrátí mu zaplacený členský příspěvek do 14 dnů poté, co o nepřijetí rozhodne; to neplatí, pokud dojde k zápisu uchazeče k jinému bloku výuky – v takovém případě lze členské příspěvky vážící se k jednotlivým blokům výuky započíst a dojde k vyrovnání pouze případného rozdílu.

2.4. Zájemce o členství je povinen zvolit blok výuky skutečně odpovídající jím dosažené úrovni Juda.

2.5. Pro úplnost je konstatováno, že automatizované potvrzení doručení přihlášky se nepovažuje za výslovné potvrzení přijetí zájemce o členství ve smyslu předchozího odstavce.

2.6. Samuraj Praha si vyhrazuje právo odmítnout přijetí uchazeče o členství, a to i bez udání důvodu, tedy jej nezapsat na příslušný blok výuky.

3.   Přihlašování na jednorázové akce

3.1. Samuraj Praha kromě bloků výuky probíhajících v průběhu školního roku pořádá pro své členy také jednorázové akce.

3.2. Na jednorázovou akci se může přihlásit každý člen SP prostřednictvím přihlášky uveřejněné na stránkách JA, a to za předpokladu, že splňuje kvalifikační kritéria účasti (platí zejména pro turnaje). Účast na jednorázové akci podléhá schválení Samuraj Praha. Výše úhrady za jednorázové akce a její splatnost je vždy uvedena u příslušné jednorázové akce na stránkách SP.

3.3. Na jednorázovou akci se mohou hlásit také zájemci, kteří nejsou členy SP, pokud není účast nijak kvalifikačně limitována. Samuraj Praha si vyhrazuje právo upřednostnit členy SP v případě, že se na akci přihlásí větší počet účastníků.

3.4. Jednorázové akce nejsou součástí členských příspěvků a jsou hrazeny odděleně. Poplatek za jednorázovou akci nezahrnuje přidružený členský příspěvek ČSJú.

3.5. Při zrušení objednávky na jednorázovou akci zájemcem ve lhůtě kratší 30 dnů je SP oprávněna účtovat stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny jednorázové akce.

4.   Pravidla chování

4.1. V případě, že je členem SP nezletilé dítě, má zákonný zástupce povinnost jej srozumitelným způsobem důkladně seznámit s pravidly chování při výuce Juda i při jednorázových akcích. Pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy SP.

4.2. Člen SP je povinen:

 • Poslouchat a řídit se pokyny trenéra
 • Chovat se k ostatním členům SP ohleduplně
 • Dodržovat zásady fair play
 • Nemanipulovat s vybavením tělocvičny, které nebylo trenérem výslovně určeno k výuce
 • Nebýt pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek
 • Nahlásit každý úraz, zranění apod.
 • Šířit dobré jméno Samuraj Praha
 • Řádně hradit členské příspěvky a poplatky za účast na jednorázových akcích

4.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že výše uvedená pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy SP.

4.4. Člen SP, který porušováním pravidel chování narušuje konkrétní trénink, může být z účasti na daném tréninku vyloučen na základě rozhodnutí trenéra.

4.5. V případě, že člen SP opakovaně narušuje průběh výuky nebo se jednorázově závažným způsobem proviní proti pravidlům chování, může být trvale vyloučen z bloku výuky na základě odůvodněného rozhodnutí předsedy výboru Samuraj Praha zaslaného do emailové schránky vyloučeného člena SP.

4.6. V případě vyloučení člena SP dle předchozí odrážky nemá člen právo na vrácení alikvotní části členského příspěvku ani na vrácení uhrazených prostředků za účast na jednorázové akci.

4.7. V případě, že v důsledku porušení pravidel chování vznikne Samuraj Praha nebo třetí osobě škoda, zůstává povinnost k náhradě škody vyloučením člena SP nedotčena.

5.   Členské příspěvky a poplatek za účast na jednorázových akcích

5.1. Členské příspěvky jsou hrazeny na rok počínající datem 1. 9. a končící datem 31. 8. (dále jen „školní rok“). Výše členských příspěvků je stanovena na stránkách SP pro jednotlivé bloky výuky. Je-li takto uvedena výše členských příspěvků za pololetí, platí, že výše členských příspěvků na školní rok je dvojnásobná.

5.2. Členský příspěvek je splatný v rozsahu jedné poloviny vždy do 14 dnů ode dne podání přihlášky a v rozsahu druhé poloviny vždy do 31. ledna.

5.3. Vrácení alikvotní části členských příspěvků při objektivní nemožnosti účasti člena na bloku výuky je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci po předložení lékařské zprávy.  Poměrnou část členského příspěvku sníženou o administrativní poplatek ve výši 15% z celkové částky členského příspěvku vracíme zpět na na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení.

5.4 V případě absence na tréninku nevzniká členovi SP nárok na vrácení peněz. Pokud je to na daném působišti možné, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem. Pokud to na daném působišti možné není, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem i na jiném působišti.

Nemůže-li člen z objektivních důvodů absolvovat náhradní trénink či jednorázovou akci, je možné poměrnou část sníženou o administrativní poplatek ve výši 150 Kč odečíst z výše příspěvku na další období (pololetí) či jiné akce v následujícím období, a to vždy na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení.

5.5. Vrácení alikvotní části členských příspěvků při nemožnosti účasti na bloku výuky z důvodu zákazu pořádání výuky státními nebo zdravotními institucemi (např. hygienické stanice, MŠMT, MZČR, apod.) a nebo z důvodu vyšší moci, není možné.

5.6. V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, bude člen SP vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, bude objednávka stornována.

5.7. Členské příspěvky pro jednotlivé bloky výuky zahrnují možnost návštěv příslušného bloku výuky, včetně služeb trenéra, a částku na příspěvek za přidružené členství v Českém svazu juda (dále jen „ČSJu“). Tuto částku, která činí pololetně 150 Kč za přihlášeného člena, SP ČSJu uhradí. Členské příspěvky nezahrnují úrazové pojištění.

6.   Přidružené členství v ČSJu

6.1. ČSJu je páteřní organizací sdružující judistické kluby a organizace na území České republiky. ČSJu je pořadatelem oficiálních závodů Judo.

6.2. Samuraj Praha je přímým členem s rozhodovacími právy v rámci ČSJu ve smyslu Článku 8, odst. 2), písm. a), Stanov Českého svazu juda. Stanovy naleznete na odkazu ( doplnit )

6.3. Člen SP se vznikem svého členství v Samuraj Praha stává Odvozeným členem Českého svazu juda ve smyslu Článku 16, Stanov ČSJu.

6.4. Člen SP či uchazeč o členství ve spolku odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se svým přihlášením do Českého svazu juda prostřednictvím Samuraj Praha.

6.5. Každý člen spolku bere na vědomí, že má dle Článku 23, odst. 1) Stanov Českého svazu juda právo kdykoliv z Českého svazu juda vystoupit, a to buď jednostranným písemným prohlášením adresovaným přímo ČSJu, nebo prostřednictvím vyjádření adresovaného předsedovi výboru SP.

6.6. V případě vystoupení z ČSJu není člen spolku oprávněn účastnit se soutěží pořádaných pod hlavičkou se.

7.   Výchovné

7.1. Samuraj Praha je oprávněna některým členům spolku nabídnout, že v rámci nákladů na rozvoj a výchovu svých členů (tzv. výchovného) ponese náklady či jejich část zejména na jednorázové akce těchto členů spolku.   

7.2 Člen spolku se může rozhodnout, zda zaplatí za jednorázovou akci plný příspěvek určený Samuraj Praha (dále jen „Plný příspěvek“) nebo snížený příspěvek ve výši dle nabídky Samuraj Praha ve smyslu předchozí odrážky, bude-li taková nabídka členovi spolku předložena (dále jen „Snížený příspěvek“). Rozhodne-li se člen spolku k hrazení Sníženého příspěvku, vzniká příslušnému členovi spolku vůči Samuraj Praha závazek ve výši dle následující odrážky (dále jen „Závazek výchovného“)

7.3. Závazek výchovného bude svou výší odpovídat rozdílu mezi celkovými náklady jednorázové akce vynaložené ze strany Samuraj Praha pro všechny účastníky jednorázové akce včetně nákladů na trenéry a další osoby personálně zajišťující jednorázovou akci vydělenými počtem účastníků jednorázové akce bez trenérů a dalších osob personálně zajišťujících jednorázovou akci a Sníženým příspěvkem. Závazek výchovného svou výší nepřekročí rozdíl mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem. Pokud Samuraj Praha nebude disponovat doklady pro výpočet Závazku výchovného, platí, že Závazek výchovného je mezi členem spolku a Samuraj Praha nesporný ve výši poloviny rozdílu mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem.

VZOREC:

Závazek výchovného = (celkové náklady všech účastníků včetně trenérů apod. děleno počet účastníků jednorázové akce bez trenérů apod.) mínus Snížený příspěvek. 

7.4. Bude-li Samuraj Praha plnit za člena spolku určité plnění z jiných důvodů než z důvodů účasti na jednorázových akcích, zejména poskytne-li Samuraj Praha členovi spolku do jeho vlastnictví jakékoliv vybavení, zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky, a člen spolku bude srozuměn s tím, že neuhradil plné náklady na takové věci, či uhradí-li za člena spolku s vědomím člena spolku částečně či plně akci pořádanou třetí osobou, vzniká příslušnému členovi spolku vůči Samuraj Praha závazek ve výši částky takto vynaložené Samuraj Praha na pořízení věcí, na úhradu akcí apod. (dále jen „Závazek jiného výchovného“).    

7.5. Podáním přihlášky člen spolku či zájemce o členství ve spolku vyjadřuje srozumění se zněním přestupního řádu Českého svazu juda, podle jehož čl. 3.1 a 3.2 platí:

 • „Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu/klubu, bude do 15 dnů od podání žádosti mateřskému oddílu/klubu umožněn přestup. Pokud má však sportovec k mateřskému oddílu/klubu finanční či jiný závazek, tyto závazky je povinen mateřský oddíl/klub prokazatelně doložit a předložit k úhradě novému oddílu/klubu sportovce do 15 dnů od podání žádosti sportovcem o přestup. Přestup je podmíněn uhrazením těchto prokázaných a doložených nákladů výchovného.“
 • Podáním přihlášky člen spolku či zájemce o členství ve spolku činí nesporným a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že Samuraj Praha je v případě žádosti o přestup plně oprávněna vyčíslit své závazku k uhrazení ve výši souhrnu Závazků výchovného za všechny jednorázové akce, jichž se člen spolku zúčastnil v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup, a Závazků jiného výchovného vzniklých v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup. Samuraj Praha je oprávněna novému oddílu/klubu hrazení takové částky odpustit či odložit její splatnost. Člen spolku či zájemce o členství ve spolku bere na vědomí, že se do příslušných nákladů výchovného nezapočítávají žádné částky související s tím, že členovi spolku bylo na základě partnerství Samuraj Praha se třetí osobou poskytnuto třetí osobou jakékoliv vybavení, sponzorský dar apod. zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky.  

7.6. Každý člen spolku má právo po skončení školního roku požádat Samuraj Praha o vyčíslení všech Závazků výchovného a všech Závazků jiného výchovného vzniklých za příslušný školní rok. Samuraj Praha tyto informace může též poskytnout sama od sebe.

8.   Závěrečná ustanovení

8.1. Veškerá komunikace mezi členem SP a Samuraj Praha bude probíhat elektronickou formou, přičemž Samuraj Praha je pro komunikaci se členem oprávněna použít kteroukoliv e-mailovou adresu, kterou člen či zájemce o členství uvedl při podání přihlášky. Člen je pro komunikaci s Samuraj Praha oprávněn užít e-mailovou adresu uvedenou na stránkách SP. Člen i Samuraj Praha jsou oprávněni změnit své kontaktní e-mailové adresy oznámením zaslaným členovi / Samuraj Praha. Člen i Samuraj Praha jsou rovněž oprávněni ze své vůle namísto elektronické formy zvolit komunikaci písemnou v listinné podobě. Samuraj Praha je v případě, kdy je na tom zvláštní zájem, oprávněna požadovat komunikaci písemnou v listinné podobě namísto elektronické formy.

8.2. U nezletilých členů se rovněž uplatní předchozí odrážka, veškerá komunikace a veškeré jednání ze strany člena i vůči členu (včetně žádostí o jakékoliv změny, potvrzení přijetí, vyloučení, žádostí o přestup apod.), s výjimkou komunikace a jednání vážící se ze své povahy výlučně ke členovi (komunikace při sportovních činnostech apod.), však probíhá mezi Samuraj Praha a zákonným zástupcem člena. Má se za to, že e-mailová adresa dle předchozí odrážky je e-mailovou adresou zákonného zástupce člena. Samuraj Praha je oprávněna, nikoliv však povinna, požadovat jednání či komunikaci obou zákonných zástupců nezletilého člena či nezletilého člena spolku.   

8.3. Podáním přihlášky zájemce o členství, uchazeč o členství ve spolku či člen spolku potvrzuje, že se s VPČ a Stanovami spolku dostupnými na internetové stránce www.judoclub.cz podrobně seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.

8.4. Informace o způsobu zpracování osobních údajů členů SP jsou dostupné na odkazu ( www.judoclub.cz).

8.5. Zákonný zástupce podáním přihlášky jím zastoupeného člena potvrzuje, že s obsahem VPČ přiměřeně seznámil přihlášeného člena.

8.6. Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2021