Přihláška do spolku, klikni zde.

Platba za členské příspěvky je 2500 Kč/ pololetí. 

123-6236720247/0100

do zprávy pro příjemce uveďte

jméno a příjmení dítěte

 


Návod na registraci do evidence ČSJu:

V SOUČASNÉ DOBĚ ČESKÝ SVAZ JUDO STRÁNKU S REGISTRACEMI AKTUALIZUJE (JE NEFUNKČNÍ)

po kliknutí na odkaz níže se otevře nové okno,
vyplňte žádost o zařazení do klubu tak, že kliknete na červený otazník, vyberete Praha a Samuraj Praha 
dále vyplňte pravdivě všechny údaje,
vložte fotografii,
dole opište kód z obrázku
a klikněte na přihlásit.
Pokud se vše uloží, je to v pořádku.

zde se prosím zaregistrujte do evidence ČSJu

 


 

Stanovy spolku Samuraj Praha, z.s.
ze dne 1.9.2021

ČI. I.
Úvodní ustanovení
Název spolku:
Samuraj Praha, z.s. zkráceně: "SP"
(dále jen "spolek")
sídlo: Na Balabence 1433/4, Praha 9, 19000

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

IČ: 26997126

ČI. II.
Právní postavení spolku

1) Spolek je právnickou osobou. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2) Spolek je založen na dobu neurčitou.

ČI. III.
Účel spolku

Spolek je založen za účelem provozování neziskových činností souvisejících se sportovními aktivitami v judu a ostatních sportovních odvětví, stejně jako přispívání jiným způsobem k dosahování obecného blaha, zejména pak v odvětví tělovýchovy, vzdělání, pedagogiky, sportu a zdravého životního stylu.


ČI. IV
Členství

1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 3 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2) O přijetí člena spolku rozhoduje výbor spolku.
3) Členství vzniká dnem přijetí za člena výborem spolku.
4) Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady
e) jiným způsobem uvedeným v zákoně či stanovách
f) zánikem spolku
5) Členství ve spolku je různého druhu, a to: členství prosté a členství hlavní.
6) Hlavní členové jsou všichni členové, kteří dosáhli věku 18 let a současně uhradili do dne 30. 03. 2016 zvláštní členský příspěvek ve výši 20 000 Kč nebo členové, kteří dosáhli věku 18 let a současně uhradili po dni 30. 03. 2016 zvláštní členský příspěvek ve výši 20 000 Kč a výbor spolku odsouhlasil jejich přijetí za hlavní členy.
7) Prostí členové jsou všichni platně přijatí členové, kteří nejsou hlavními členy.
8) S prostým členstvím je spojen pouze poradní hlas na valné hromadě spolku v souladu s ustanovením § 252 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
9) Prostým členům není doručována písemná pozvánka na zasedání valné hromady spolku. Prostí členové jsou o zasedání valné hromady spolku informováni prostřednictvím oficiálních stránek spolku.

ČI. V.
Práva a povinnosti členů

1) Hlavní člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) volit do orgánů spolku,
c) být volen od 18 let do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2) Prostý člen má práva dle čl. V. odst. 1 písm. a), c) a d), nemá však zejména právo čl. V. odst. 1 písm. b)
3) Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
4) Člen je povinen platit členské příspěvky. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, přičemž bude-li takto ve výzvě určena lhůta alespoň 14 dnů, jedná se vždy o lhůtu přiměřenou.
5) Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se zašle vyloučenému členu.
6) Každý člen spolku nebo ten, kdo má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

ČI. VI
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) výbor

ČI. VII
Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2) Valnou hromadu tvoří hlavní členové spolku.
3) Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina (l/3) hlavních členů spolku. Nesvolá-li výbor spolku valnou hromadu do třiceti (30) dní od doručení jejich žádosti, je oprávněn ten, kdo podnět podal, svolat valnou hromadu na náklady spolku sám.
4) Valná hromada:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření,
c) volí na dobu 5 let a odvolává členy výboru,
d) rozhoduje o vyloučení člena,
e) rozhoduje o zrušení spolku.
5) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlavních členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech hlavních členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlavních členů.

ČI. VIII
Výbor

1) Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnosti odpovídá valné hromadě.
2) Výbor je statutárním orgánem spolku.
3) Výbor má 3 členy. Funkční období je 5 let.
4) Předseda a místopředseda výboru zastupují každý samostatně spolek navenek a jednají jeho jménem vůči třetím osobám. Podpisování: k vytištěnému nebo napsanému jménu spolku připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.
5) Výbor řídí činnosti spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
6) Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
7) Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady, zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru,
b) koordinuje činnosti spolku a stanovuje výši členských příspěvků na školní rok,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
f) vydává vnitřní dokumenty spolku, které však nesmějí být v rozporu se stanovami,
g) předseda výboru zřizuje pobočné spolky a vykonává veškerá právní jednání s jejich činností spojená,
h) předseda výboru rozhoduje o prvním sídle pobočného spolku,
i) předseda výboru schvaluje znění stanov pobočných spolků,
j) předseda výboru jmenuje Hlavního trenéra (statutární orgán) do čela pobočných spolků,
k) předseda výboru rozhoduje o zrušení pobočného spolku,
l) předseda výboru rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce s Hlavním trenérem pobočného spolku.
8) K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
9) Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
10) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
11) Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

ČI. IX
Členské příspěvky

1) Členské příspěvky jsou hrazeny na rok počínající datem 1. 9. a končící datem 31. 8. (dále jen „školní rok“).
2) Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku, a to tím způsobem, že ji zveřejní na internetových stránkách spolku https://www.judoclub.cz/ pro jednotlivé bloky výuky. Bude-li takto uvedena výše členských příspěvků za pololetí, platí, že výše členských příspěvků na školní rok je dvojnásobná. Výše členských příspěvků pro jednotlivé bloky výuky se může lišit. Výše členských příspěvků pro prosté členy nesmí být vyšší než výše členských příspěvků pro hlavní členy.
3) Neurčí-li výbor jinak či nebude-li jinak dohodnuto mezi spolkem a členem, je členský příspěvek splatný v rozsahu jedné poloviny vždy do 14 dnů ode dne podání přihlášky na příslušný blok výuky a v rozsahu druhé poloviny vždy do 31. ledna na účet uvedený na internetových stránkách spolku u příslušného bloku výuky či jinak členovi sdělený.
4) V členském příspěvku pro jednotlivé bloky výuky je zahrnuta možnost návštěv příslušného bloku výuky včetně služeb trenéra, není v něm však zejména zahrnuto
úrazové pojištění a částka na příspěvek za členství ve spolku Český svaz juda, IČO: 00537560, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha jakožto národnímu svazu pro odvětví juda ve výši určené dle předpisů spolku Český svaz juda (přičemž tento příspěvek uhradí na kalendářní rok vždy do 14. 1. příslušného kalendářního roku ti členové, kteří byli členy k 31. 12. předchozího kalendářního roku, nebo do 14 dnů ode dne vzniku členství ti členové, kteří členy k 31. 12. předchozího kalendářního roku nebyli).
5) Pokud se chce člen spolku podílet na některé z akcí spolku nezahrnuté do příslušného bloku výuky, zejména závodů, tréninkových kempů, soustředění apod. (dále jen „Jednorázová akce“), je povinen uhradit příspěvek, jehož výši stanoví vždy před zahájením Jednorázové akce výbor spolku.
6) Výbor je oprávněn některým členům nabídnout, že v rámci nákladů na rozvoj a výchovu svých členů (tzv. výchovného) ponese náklady či jejich část zejména na Jednorázové akce těchto členů.
7) Člen se může rozhodnout, zda zaplatí za Jednorázovou akci plný příspěvek určený výborem (dále jen „Plný příspěvek“) nebo snížený příspěvek ve výši dle nabídky výboru ve smyslu čl. IX. odst. 6, bude-li taková nabídka členovi předložena (dále jen „Snížený příspěvek“). Rozhodne-li se člen k hrazení Sníženého příspěvku, vzniká příslušnému členovi vůči spolku závazek ve výši dle odst. 8 (dále jen „Závazek výchovného“)
8) Závazek výchovného bude svou výší odpovídat rozdílu mezi celkovými náklady Jednorázové akce vynaložené spolkem pro všechny její účastníky včetně nákladů na trenéry a další osoby personálně zajišťující Jednorázovou akci vydělenými počtem účastníků bez trenérů a dalších osob personálně zajišťujících Jednorázovou akci a Sníženým příspěvkem.
Vzorec:
Závazek výchovného = (celkové náklady všech účastníků včetně trenérů apod. děleno počet účastníků bez trenérů apod.) mínus Snížený příspěvek.
Závazek výchovného svou výší nepřekročí rozdíl mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem. Pokud spolek nebude disponovat doklady pro výpočet Závazku výchovného, platí, že Závazek výchovného je mezi členem a spolkem nesporný ve výši poloviny rozdílu mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem.
9) Bude-li spolek plnit za člena určité plnění z jiných důvodů než z důvodů účasti na Jednorázových akcích, zejména poskytne-li spolek členovi do jeho vlastnictví jakékoliv vybavení, zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky, a člen bude srozuměn s tím, že neuhradil plné náklady na takové věci, či uhradí-li za člena s vědomím člena částečně či plně akci pořádanou třetí osobou, vzniká příslušnému členovi vůči spolku závazek ve výši částky takto vynaložené spolkem na pořízení věcí, na úhradu akcí apod. (dále jen „Závazek jiného výchovného“).
10) Člen je srozuměn se zněním přestupního řádu spolku Český svaz juda, IČO: 00537560, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, podle jehož čl. 3.1 a 3.2 platí:
„Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu/klubu, bude do 15 dnů od podání žádosti mateřskému oddílu/klubu umožněn přestup. Pokud má však sportovec k mateřskému oddílu/klubu finanční či jiný závazek, tyto závazky je povinen mateřský oddíl/klub prokazatelně doložit a předložit k úhradě novému oddílu/klubu sportovce do 15 dnů od podání žádosti sportovcem o přestup. Přestup je podmíněn uhrazením těchto prokázaných a doložených nákladů výchovného.“
Člen činí nesporným, že spolek je v případě žádosti o přestup plně oprávněn vyčíslit své závazku k uhrazení ve výši souhrnu Závazků výchovného za všechny Jednorázové akce, jichž se člen zúčastnil v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup, a Závazků jiného výchovného vzniklých v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup. Spolek je oprávněn novému oddílu/klubu hrazení takové částky odpustit či odložit její splatnost. Spolek činí nesporným, že se do příslušných nákladů výchovného nezapočítávají žádné částky související s tím, že členovi bylo na základě partnerství spolku se třetí osobou poskytnuto třetí osobou jakékoliv vybavení, sponzorský dar apod. zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky.
11) Každý člen má právo po skončení školního roku požádat spolek o vyčíslení všech Závazků výchovného a všech Závazků jiného výchovného vzniklých za příslušný školní rok. Spolek tyto informace může též poskytnout sám od sebe.
12) Pro vyloučení pochybností platí, že přihlásí-li se člen na blok výuky začínající až po začátku nového kalendářního roku, je členský příspěvek uvedený u příslušného bloku výuky vypočten na období do konce školního roku, nikoliv tedy např. do konce kalendářního roku apod.
13) Nepřihlásí-li se člen či nebude-li člen zapsán na žádný blok výuky a neurčí-li výbor jinak, činí jeho členský příspěvek Kč 1.000 Kč / rok a je splatný vždy do 15. září na KAM BUDE D8VAT PENÍZE s variabilním symbolem odpovídajícím části rodného čísla člena před lomítkem, nesdělí-li spolek členovi jiné platební údaje.
14) V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu nutné přepočíst výši členských příspěvků na jiné období než školní rok, platí, že za každý kalendářní měsíc činí výše členského příspěvku jednu dvanáctinu celkové výše příslušného členského příspěvku na školní rok. Pro účely takového přepočtu se má za to, že členský příspěvek na příští školní rok bude shodný se členským příspěvkem na probíhající školní rok.

ČI. X
Přihlášky členů a bloky výuky

1) Přihlášku k členství lze podat zejména prostřednictvím přihlášky k některému z bloků výuky na internetových stránkách spolku https://www.judoclub.cz/. Každá přihláška k některému z bloků výuky je zároveň přihláškou k členství ve spolku. Každý člen či uchazeč o členství se může přihlásit na libovolný blok výuky. Výbor spolku může toto právo omezit, zejména u bloků výuky týkajících se závodního týmu, a to zejména z důvodů nedostatečné připravenosti uchazeče či člena na začlenění do závodního týmu.
2) Výbor vyrozumí uchazeče o členství o tom, zda rozhodl o jeho přijetí či nepřijetí za člena spolku, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byl na účet spolku připsán příslušný členský příspěvek. Nestane-li se tak, platí, že byl uchazeč uplynutím sedmého dne za člena spolku přijat. Tento odstavec platí pouze v případě, že uhradí uchazeč o členství příslušný členský příspěvek do 14 dnů ode dne podání přihlášky tak, aby v této lhůtě byl připsán na účtu spolku.
3) Nepřijme-li výbor uchazeče o členství za člena spolku, vrátí mu zaplacený členský příspěvek do 14 dnů poté, co o nepřijetí rozhodne.
4) Členové spolku se na bloky výuky hlásí stejným způsobem jako uchazeči o členství; v případě členů spolků však již třeba není třeba vydávat rozhodnutí o jejich přijetí za člena spolku.

ČI. XI
Zásady hospodaření

1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové spolku neručí za závazky spolku.
2) Zdrojem majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy z případného majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
d) členské příspěvky (min. výše členského příspěvku je Kč 1.000 Kč / rok),
3) Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
4) Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

ČI. XII
Zánik spolku

1) Spolek se zrušuje
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady;
b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení s likvidací;
c) jiným způsobem stanoveným zákonem.
2) Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
3) Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

ČI. XIII
Závěrečná ustanovení

1) Veškerá komunikace mezi členem a spolkem bude probíhat elektronickou formou, přičemž spolek je pro komunikaci se členem oprávněn použít kteroukoliv e-mailovou adresu, kterou člen či uchazeč o členství uvedl při podání přihlášky ke členství ve spolku či k bloku výuky. Člen je pro komunikaci se spolkem oprávněn užít e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách spolku https://www.judoclub.cz/. Člen i spolek jsou oprávněni změnit své kontaktní e-mailové adresy oznámením zaslaným spolku / členovi. Člen i spolek jsou rovněž oprávněni ze své vůle namísto elektronické formy zvolit komunikaci písemnou v listinné podobě. Spolek je v případě, kdy je na tom zvláštní zájem, oprávněn namísto elektronické formy požadovat komunikaci písemnou v listinné podobě.
2) Ustanovení odst. 1 se uplatní i u nezletilých členů, veškerá komunikace a veškeré jednání ze strany člena i vůči členu (včetně jakýchkoliv žádostí, vyloučení, žádostí o přestup apod.), s výjimkou komunikace a jednání vážící se ze své povahy výlučně ke členovi (komunikace při sportovních činnostech apod.), však probíhá mezi spolkem a zákonným zástupcem člena. Má se za to, že e-mailová adresa dle odst. 1 je e-mailovou adresou zákonného zástupce člena. Spolek je oprávněn, nikoliv však povinen, požadovat jednání či komunikaci obou zákonných zástupců nezletilého člena.
3) Roční účetní závěrka je zpracována na základě obecně závazných právních předpisů (Zákon o účetnictví) a je předkládána nejpozději do 6 měsíců po ukončení účetního roku valné hromadě.
4) Účetním rokem spolku je kalendářní rok.
5) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


V Praze dne 1.9.2021

Samuraj Praha, z.s.

 


  

Všeobecné podmínky členství v Samuraj Praha

 

1.   Úvodní ustanovení

1.1. Účelem těchto Všeobecných podmínek členství v Samuraj Praha je upravit některá práva a povinnosti vyplývající z členství ve spolku Samuraj Praha a činností v něm, a to mezi členem Samuraj Praha na straně jedné a Samuraj Praha na straně druhé.

1.2. Pro účely Všeobecných podmínek členství v Samuraj Praha mají níže uvedené pojmy následující význam:

 • Judo = Životní styl, filozofie, cesta k sebe zlepšování a způsob trávení volného času zdravým způsobem;
 • Samuraj Praha = Adresa, ičo, číslo na soudu apod
 • VPČ = tyto Všeobecné podmínky členství v Samuraj Praha;
 • člen SP nebo člen = Každý, kdo byl na základě přihlášky platně přijat na blok výuky dle čl. 2. Vznik členství, VPČ
 • členství = Statusové postavení člena SP
 • člen spolku = Každý, kdo je členem spolku Samuraj Praha
 • stránky SP = Internetová prezentace Samuraj Praha umístěná na www.DOPLNIT.cz
 • podání přihlášky = Vyplnění všech povinných údajů přihlašovacího formuláře umístěného na stránkách SP a jeho odeslání
 • přijetí člena = Potvrzení přijetí zájemce na blok výuky ze strany zástupce Samuraj Praha
 • blok výuky = Výuka Juda pro daný školní rok určená konkrétní věkové a dovednostní kategorii členů
 • jednorázová akce = Jednorázová akce, kterou pořádá Samuraj Praha, primárně určená pro členy SP, zejména závody, tréninkové kempy, soustředění, judovíkendy apod.
 • pravidla chování = Seznam pravidel uvedených v těchto VPČ
 • Český svaz juda = Český svaz juda, IČ: 00537560, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6, vedený u Městského soudu v Praze pod sp.zn. L 182

1.3. V případě, že je v rámci VPČ uveden pojem „člen SP“ nebo „člen“, má se tím v případě nezletilého člena SP přiměřeně na mysli i jeho zákonný zástupce.

2.   Vznik členství

2.1. Zájemce o členství činí podáním přihlášky závazný návrh na přijetí do konkrétního bloku výuky, který si v rámci podání přihlášky sám zvolí. Podáním přihlášky činí zároveň zájemce o členství závaznou přihlášku k tomu, aby se na základě rozhodnutí příslušného orgánu Samuraj Praha stal členem spolku.

2.2. Jednotlivé bloky výuky v Samuraj Praha kopírují průběh školního roku.

2.3. Členství vzniká okamžikem výslovného potvrzení přijetí zájemce o členství ze strany Samuraj Praha. Samuraj Praha vyrozumí zájemce o členství, zda byl přijat za člena, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byl na účet Samuraj Praha připsán příslušný členský příspěvek. Nestane-li se tak, platí, že byl zájemce uplynutím sedmého dne za člena přijat; to platí pouze v případě, že uhradí zájemce o členství příslušný členský příspěvek do 14 dnů ode dne podání přihlášky tak, aby v této lhůtě byl ( otázka toho jak bude platit ). Samuraj Praha je oprávněn nepotvrdit zapsání na blok výuky zejména (nepřijmout člena) z důvodu naplnění kapacity příslušného bloku výuky. Nepřijme-li Samuraj Praha uchazeče za člena, vrátí mu zaplacený členský příspěvek do 14 dnů poté, co o nepřijetí rozhodne; to neplatí, pokud dojde k zápisu uchazeče k jinému bloku výuky – v takovém případě lze členské příspěvky vážící se k jednotlivým blokům výuky započíst a dojde k vyrovnání pouze případného rozdílu.

2.4. Zájemce o členství je povinen zvolit blok výuky skutečně odpovídající jím dosažené úrovni Juda.

2.5. Pro úplnost je konstatováno, že automatizované potvrzení doručení přihlášky se nepovažuje za výslovné potvrzení přijetí zájemce o členství ve smyslu předchozího odstavce.

2.6. Samuraj Praha si vyhrazuje právo odmítnout přijetí uchazeče o členství, a to i bez udání důvodu, tedy jej nezapsat na příslušný blok výuky.

3.   Přihlašování na jednorázové akce

3.1. Samuraj Praha kromě bloků výuky probíhajících v průběhu školního roku pořádá pro své členy také jednorázové akce.

3.2. Na jednorázovou akci se může přihlásit každý člen SP prostřednictvím přihlášky uveřejněné na stránkách JA, a to za předpokladu, že splňuje kvalifikační kritéria účasti (platí zejména pro turnaje). Účast na jednorázové akci podléhá schválení Samuraj Praha. Výše úhrady za jednorázové akce a její splatnost je vždy uvedena u příslušné jednorázové akce na stránkách SP.

3.3. Na jednorázovou akci se mohou hlásit také zájemci, kteří nejsou členy SP, pokud není účast nijak kvalifikačně limitována. Samuraj Praha si vyhrazuje právo upřednostnit členy SP v případě, že se na akci přihlásí větší počet účastníků.

3.4. Jednorázové akce nejsou součástí členských příspěvků a jsou hrazeny odděleně. Poplatek za jednorázovou akci nezahrnuje přidružený členský příspěvek ČSJú.

3.5. Při zrušení objednávky na jednorázovou akci zájemcem ve lhůtě kratší 30 dnů je SP oprávněna účtovat stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny jednorázové akce.

4.   Pravidla chování

4.1. V případě, že je členem SP nezletilé dítě, má zákonný zástupce povinnost jej srozumitelným způsobem důkladně seznámit s pravidly chování při výuce Juda i při jednorázových akcích. Pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy SP.

4.2. Člen SP je povinen:

 • Poslouchat a řídit se pokyny trenéra
 • Chovat se k ostatním členům SP ohleduplně
 • Dodržovat zásady fair play
 • Nemanipulovat s vybavením tělocvičny, které nebylo trenérem výslovně určeno k výuce
 • Nebýt pod vlivem alkoholických nápojů nebo omamných látek
 • Nahlásit každý úraz, zranění apod.
 • Šířit dobré jméno Samuraj Praha
 • Řádně hradit členské příspěvky a poplatky za účast na jednorázových akcích

4.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že výše uvedená pravidla chování platí i pro účastníky jednorázových akcí, kteří nejsou členy SP.

4.4. Člen SP, který porušováním pravidel chování narušuje konkrétní trénink, může být z účasti na daném tréninku vyloučen na základě rozhodnutí trenéra.

4.5. V případě, že člen SP opakovaně narušuje průběh výuky nebo se jednorázově závažným způsobem proviní proti pravidlům chování, může být trvale vyloučen z bloku výuky na základě odůvodněného rozhodnutí předsedy výboru Samuraj Praha zaslaného do emailové schránky vyloučeného člena SP.

4.6. V případě vyloučení člena SP dle předchozí odrážky nemá člen právo na vrácení alikvotní části členského příspěvku ani na vrácení uhrazených prostředků za účast na jednorázové akci.

4.7. V případě, že v důsledku porušení pravidel chování vznikne Samuraj Praha nebo třetí osobě škoda, zůstává povinnost k náhradě škody vyloučením člena SP nedotčena.

5.   Členské příspěvky a poplatek za účast na jednorázových akcích

5.1. Členské příspěvky jsou hrazeny na rok počínající datem 1. 9. a končící datem 31. 8. (dále jen „školní rok“). Výše členských příspěvků je stanovena na stránkách SP pro jednotlivé bloky výuky. Je-li takto uvedena výše členských příspěvků za pololetí, platí, že výše členských příspěvků na školní rok je dvojnásobná.

5.2. Členský příspěvek je splatný v rozsahu jedné poloviny vždy do 14 dnů ode dne podání přihlášky a v rozsahu druhé poloviny vždy do 31. ledna.

5.3. Vrácení alikvotní části členských příspěvků při objektivní nemožnosti účasti člena na bloku výuky je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci po předložení lékařské zprávy.  Poměrnou část členského příspěvku sníženou o administrativní poplatek ve výši 15% z celkové částky členského příspěvku vracíme zpět na na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení.

5.4 V případě absence na tréninku nevzniká členovi SP nárok na vrácení peněz. Pokud je to na daném působišti možné, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem. Pokud to na daném působišti možné není, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem i na jiném působišti.

Nemůže-li člen z objektivních důvodů absolvovat náhradní trénink či jednorázovou akci, je možné poměrnou část sníženou o administrativní poplatek ve výši 150 Kč odečíst z výše příspěvku na další období (pololetí) či jiné akce v následujícím období, a to vždy na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení.

5.5. Vrácení alikvotní části členských příspěvků při nemožnosti účasti na bloku výuky z důvodu zákazu pořádání výuky státními nebo zdravotními institucemi (např. hygienické stanice, MŠMT, MZČR, apod.) a nebo z důvodu vyšší moci, není možné.

5.6. V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, bude člen SP vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, bude objednávka stornována.

5.7. Členské příspěvky pro jednotlivé bloky výuky zahrnují možnost návštěv příslušného bloku výuky, včetně služeb trenéra, a částku na příspěvek za přidružené členství v Českém svazu juda (dále jen „ČSJu“). Tuto částku, která činí pololetně 150 Kč za přihlášeného člena, SP ČSJu uhradí. Členské příspěvky nezahrnují úrazové pojištění.

6.   Přidružené členství v ČSJu

6.1. ČSJu je páteřní organizací sdružující judistické kluby a organizace na území České republiky. ČSJu je pořadatelem oficiálních závodů Judo.

6.2. Samuraj Praha je přímým členem s rozhodovacími právy v rámci ČSJu ve smyslu Článku 8, odst. 2), písm. a), Stanov Českého svazu juda. Stanovy naleznete na odkazu ( doplnit )

6.3. Člen SP se vznikem svého členství v Samuraj Praha stává Odvozeným členem Českého svazu juda ve smyslu Článku 16, Stanov ČSJu.

6.4. Člen SP či uchazeč o členství ve spolku odesláním přihlášky vyslovuje souhlas se svým přihlášením do Českého svazu juda prostřednictvím Samuraj Praha.

6.5. Každý člen spolku bere na vědomí, že má dle Článku 23, odst. 1) Stanov Českého svazu juda právo kdykoliv z Českého svazu juda vystoupit, a to buď jednostranným písemným prohlášením adresovaným přímo ČSJu, nebo prostřednictvím vyjádření adresovaného předsedovi výboru SP.

6.6. V případě vystoupení z ČSJu není člen spolku oprávněn účastnit se soutěží pořádaných pod hlavičkou se.

7.   Výchovné

7.1. Samuraj Praha je oprávněna některým členům spolku nabídnout, že v rámci nákladů na rozvoj a výchovu svých členů (tzv. výchovného) ponese náklady či jejich část zejména na jednorázové akce těchto členů spolku.   

7.2 Člen spolku se může rozhodnout, zda zaplatí za jednorázovou akci plný příspěvek určený Samuraj Praha (dále jen „Plný příspěvek“) nebo snížený příspěvek ve výši dle nabídky Samuraj Praha ve smyslu předchozí odrážky, bude-li taková nabídka členovi spolku předložena (dále jen „Snížený příspěvek“). Rozhodne-li se člen spolku k hrazení Sníženého příspěvku, vzniká příslušnému členovi spolku vůči Samuraj Praha závazek ve výši dle následující odrážky (dále jen „Závazek výchovného“)

7.3. Závazek výchovného bude svou výší odpovídat rozdílu mezi celkovými náklady jednorázové akce vynaložené ze strany Samuraj Praha pro všechny účastníky jednorázové akce včetně nákladů na trenéry a další osoby personálně zajišťující jednorázovou akci vydělenými počtem účastníků jednorázové akce bez trenérů a dalších osob personálně zajišťujících jednorázovou akci a Sníženým příspěvkem. Závazek výchovného svou výší nepřekročí rozdíl mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem. Pokud Samuraj Praha nebude disponovat doklady pro výpočet Závazku výchovného, platí, že Závazek výchovného je mezi členem spolku a Samuraj Praha nesporný ve výši poloviny rozdílu mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem.

VZOREC:

Závazek výchovného = (celkové náklady všech účastníků včetně trenérů apod. děleno počet účastníků jednorázové akce bez trenérů apod.) mínus Snížený příspěvek. 

7.4. Bude-li Samuraj Praha plnit za člena spolku určité plnění z jiných důvodů než z důvodů účasti na jednorázových akcích, zejména poskytne-li Samuraj Praha členovi spolku do jeho vlastnictví jakékoliv vybavení, zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky, a člen spolku bude srozuměn s tím, že neuhradil plné náklady na takové věci, či uhradí-li za člena spolku s vědomím člena spolku částečně či plně akci pořádanou třetí osobou, vzniká příslušnému členovi spolku vůči Samuraj Praha závazek ve výši částky takto vynaložené Samuraj Praha na pořízení věcí, na úhradu akcí apod. (dále jen „Závazek jiného výchovného“).    

7.5. Podáním přihlášky člen spolku či zájemce o členství ve spolku vyjadřuje srozumění se zněním přestupního řádu Českého svazu juda, podle jehož čl. 3.1 a 3.2 platí:

 • „Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu/klubu, bude do 15 dnů od podání žádosti mateřskému oddílu/klubu umožněn přestup. Pokud má však sportovec k mateřskému oddílu/klubu finanční či jiný závazek, tyto závazky je povinen mateřský oddíl/klub prokazatelně doložit a předložit k úhradě novému oddílu/klubu sportovce do 15 dnů od podání žádosti sportovcem o přestup. Přestup je podmíněn uhrazením těchto prokázaných a doložených nákladů výchovného.“
 • Podáním přihlášky člen spolku či zájemce o členství ve spolku činí nesporným a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že Samuraj Praha je v případě žádosti o přestup plně oprávněna vyčíslit své závazku k uhrazení ve výši souhrnu Závazků výchovného za všechny jednorázové akce, jichž se člen spolku zúčastnil v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup, a Závazků jiného výchovného vzniklých v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup. Samuraj Praha je oprávněna novému oddílu/klubu hrazení takové částky odpustit či odložit její splatnost. Člen spolku či zájemce o členství ve spolku bere na vědomí, že se do příslušných nákladů výchovného nezapočítávají žádné částky související s tím, že členovi spolku bylo na základě partnerství Samuraj Praha se třetí osobou poskytnuto třetí osobou jakékoliv vybavení, sponzorský dar apod. zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky.  

7.6. Každý člen spolku má právo po skončení školního roku požádat Samuraj Praha o vyčíslení všech Závazků výchovného a všech Závazků jiného výchovného vzniklých za příslušný školní rok. Samuraj Praha tyto informace může též poskytnout sama od sebe.

8.   Závěrečná ustanovení

8.1. Veškerá komunikace mezi členem SP a Samuraj Praha bude probíhat elektronickou formou, přičemž Samuraj Praha je pro komunikaci se členem oprávněna použít kteroukoliv e-mailovou adresu, kterou člen či zájemce o členství uvedl při podání přihlášky. Člen je pro komunikaci s Samuraj Praha oprávněn užít e-mailovou adresu uvedenou na stránkách SP. Člen i Samuraj Praha jsou oprávněni změnit své kontaktní e-mailové adresy oznámením zaslaným členovi / Samuraj Praha. Člen i Samuraj Praha jsou rovněž oprávněni ze své vůle namísto elektronické formy zvolit komunikaci písemnou v listinné podobě. Samuraj Praha je v případě, kdy je na tom zvláštní zájem, oprávněna požadovat komunikaci písemnou v listinné podobě namísto elektronické formy.

8.2. U nezletilých členů se rovněž uplatní předchozí odrážka, veškerá komunikace a veškeré jednání ze strany člena i vůči členu (včetně žádostí o jakékoliv změny, potvrzení přijetí, vyloučení, žádostí o přestup apod.), s výjimkou komunikace a jednání vážící se ze své povahy výlučně ke členovi (komunikace při sportovních činnostech apod.), však probíhá mezi Samuraj Praha a zákonným zástupcem člena. Má se za to, že e-mailová adresa dle předchozí odrážky je e-mailovou adresou zákonného zástupce člena. Samuraj Praha je oprávněna, nikoliv však povinna, požadovat jednání či komunikaci obou zákonných zástupců nezletilého člena či nezletilého člena spolku.   

8.3. Podáním přihlášky zájemce o členství, uchazeč o členství ve spolku či člen spolku potvrzuje, že se s VPČ a Stanovami spolku dostupnými na internetové stránce www.judoclub.cz podrobně seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.

8.4. Informace o způsobu zpracování osobních údajů členů SP jsou dostupné na odkazu ( www.judoclub.cz).

8.5. Zákonný zástupce podáním přihlášky jím zastoupeného člena potvrzuje, že s obsahem VPČ přiměřeně seznámil přihlášeného člena.

8.6. Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2021

 

 


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů členů Samuraj Praha ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR)

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis způsobu, jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech účastníků kurzů a jednorázových akcí pořádaných spolkem Adresa apod, a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

1. Proč potřebuje Samuraj Praha moje osobní údaje? 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění vaší docházky na vámi vybraný kurz juda a účast na vámi zvolených jednorázových akcí.

Osobní údaje členů jsou dále zpracovány za účelem zajištění vašeho odvozeného členství v Českém svazu juda, které je nezbytné pro vaši případnou účast na oficiálních akcích a turnajích pořádaný Českým svazem juda. Podrobnosti o odvozeném členství v Českém svazu juda najdete v čl. 6 všeobecných podmínek členství v Samuraj Praha , které jsou dostupné ( odkaz ).

2. Jaké moje osobní údaje Samuraj Praha spravuje?

 1. U každého člena zpracováváme tyto OÚ: Jméno, Příjmení, rodné číslo, datum narození, telefonní kontakt, jméno a příjmení jednoho z rodičů, kontaktní email a v případě celoročních kurzů podmíněných členstvím v Samuraj Praha i průkazkovou fotografii.
 2. Dále zpracováváme doplňkové osobní údaje v podobě fotografií a záznamů, ale tyto pouze na základě udělení individuálního a dobrovolného souhlasu se zpracováním.

3. Jak dlouho Samuraj Praha spravuje moje osobní údaje?

V SP spravujeme vaše osobní údaje vždy jen na nezbytně nutnou dobu, což je v případě členů na dobu trvání členství.

V případě osobních údajů dle čl. 2, písm. b) údaje spravujeme osobní údaje do odvolání souhlasu s jejich zpracováním, případně do naplnění účelu, za kterým byly poskytnuty (podle toho, co nastane dříve). 

Po ukončení vašeho členství spravujeme osobní údaje pouze v rozsahu, který nám ukládá zákon (pokud tak činí).

4. Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je spolek adresa doplnit

Funkci managera pro správu a evidenci osobních údajů vykonává jmeno, kontakt apod (dále jen „manažer“). 

Na manažera je možné se obracet s veškerými dotazy souvisejícími se správou osobních údajů, stejně jako s žádostmi o opravy, změny a doplnění osobních údajů. V případě, že je manager nedostupný, je možné se obrátit přímo na předsedu Samuraj Praha.

5. Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Máte právo být informován/a o rozsahu vašich osobních údajů, které spravujeme. Konkrétně máte právo na informace za jakým účelem údaje zpracováváme a komu jsou vaše osobní údaje zpřístupňovány. Můžete se kdykoliv v budoucnosti dotázat na totožnost námi najatých zpracovatelů a za jakým účelem jejich služby využíváme.

Dále máte právo požadovat opravu nebo výmaz, případně také omezení jejich zpracování. Můžete také vznášet námitky proti jednotlivým způsobům zpracování. 

V případě, že se budete domnívat, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s GDPR nebo se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dozorového úřadu). V tomto ohledu vás prosíme, abyste nás v případě vašeho podezření na protiprávní zpracování osobních údajů před samotným podáním stížnosti nejdříve upozornili, a my vám za to slibujeme, že uděláme vše pro to, abychom celou situaci vyřešili a dali do pořádku.

Máte také právo si vyžádat předání všech osobních údajů, které o vás spravujeme v jednoduché strojově čitelné podobě (textovém souboru), případně můžete požádat, abychom takto uspořádané vaše osobní údaje předali vámi určené třetí osobě.

Více informací o svých právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

6. Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob. 

Přístup ke spravovaným osobním údajům má manager pro správu a evidenci osobních údajů, zpracovatel, předseda spolku a dedikovaní zaměstnanci, pokud je to nezbytně nutné pro výkon jejich funkce. 

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů (např. v případě kontroly z finančního úřadu).

Využíváme služby externího zpracovatele ( pokud někoho budeme mít ). Zpracovatel pro nás zajišťuje účetní služby. Zpracovatel má z tohoto titulu přístup k obsahu vašich osobních údajů. 

Dále vaše osobní údaje předáváme Českému svazu juda, za účelem vaší registrace pro oficiální turnaje.

Vaše základní identifikační osobní údaje jsou v nezbytném rozsahu předávány také našim sponzorům a poskytovatelům grantů, a to za účelem osvědčení personální způsobilosti Samuraj Praha k získání příslušného plnění.

7. Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečeném dedikovaném serveru na území ČR. K osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku. 

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v prostorách Samuraj Praha a jsou zabezpečeny mechanickým způsobem.

 

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů členů Samuraj Praha a pokud budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, můžete se kdykoliv obrátit na managera nebo předsedu.

 

 


Milý nováčku,  

právě jsi se přihlásil do oddílu juda, abys se naučil judo a sebeobranu, ale také proto,aby z tebe vyrostl silný a zdravý sportovec. Podáním přihlášky pro tebe začíná dlouhá životní cesta, která svými hlubokými emocionálními prožitky, disciplínou sportovního tréninku i zdravým prostředím, pomůže kladně rozvíjet celou tvoji osobnost. Cílem tvého snažení bude vedle rozvoje duševních a tělesných schopností, obsáhnout znalosti a dovednosti mistra juda. Cesta k mistrovskému pásu (Dan) je dlouhá a trvá mnoho let. Jen ti nejvytrvalejší a nejpilnější jej dosáhnou. Základním předpokladem je pravidelný denní trénink, jak v tělocvičně, tak i doma, kde cvičíš podle pokynů trenéra. Také se budeš muset seznámit s teorií sportu. Vedle tvých osobních vlastností , rozhoduje o úspěchu kolektiv oddílu. Bez přátelských vztahů mezi kamarády, nelze postoupit k vrcholu výkonnosti, neboť partner, který s tebou cvičí, opravuje tvé chyby a nedostatky, rozhoduje o tvém úspěchu. Na to nikdy nezapomínej a chovej se ke svým kamarádům vždy rytířsky!!! Také se budeš muset naučit dobře hospodařit s časem, abys mohl dobře plnit školní i sportovní povinnosti . K tomu budeš potřebovat pomoc svých rodičů, které popros o spolupráci a podporu. Mnoho úspěchů, píle a vytrvalosti ti přeje tvůj trenér.