Stanovy spolku Samuraj Praha, z.s.
ze dne 1.9.2021

ČI. I.
Úvodní ustanovení
Název spolku:
Samuraj Praha, z.s. zkráceně: "SP"
(dále jen "spolek")
sídlo: Na Balabence 1433/4, Praha 9, 19000

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

IČ: 26997126

ČI. II.
Právní postavení spolku

1) Spolek je právnickou osobou. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.
2) Spolek je založen na dobu neurčitou.

ČI. III.
Účel spolku

Spolek je založen za účelem provozování neziskových činností souvisejících se sportovními aktivitami v judu a ostatních sportovních odvětví, stejně jako přispívání jiným způsobem k dosahování obecného blaha, zejména pak v odvětví tělovýchovy, vzdělání, pedagogiky, sportu a zdravého životního stylu.


ČI. IV
Členství

1) Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 3 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2) O přijetí člena spolku rozhoduje výbor spolku.
3) Členství vzniká dnem přijetí za člena výborem spolku.
4) Zánik členství:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru
b) úmrtím člena
c) u právnické osoby jejím zrušením
d) vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady
e) jiným způsobem uvedeným v zákoně či stanovách
f) zánikem spolku
5) Členství ve spolku je různého druhu, a to: členství prosté a členství hlavní.
6) Hlavní členové jsou všichni členové, kteří dosáhli věku 18 let a současně uhradili do dne 30. 03. 2016 zvláštní členský příspěvek ve výši 20 000 Kč nebo členové, kteří dosáhli věku 18 let a současně uhradili po dni 30. 03. 2016 zvláštní členský příspěvek ve výši 20 000 Kč a výbor spolku odsouhlasil jejich přijetí za hlavní členy.
7) Prostí členové jsou všichni platně přijatí členové, kteří nejsou hlavními členy.
8) S prostým členstvím je spojen pouze poradní hlas na valné hromadě spolku v souladu s ustanovením § 252 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
9) Prostým členům není doručována písemná pozvánka na zasedání valné hromady spolku. Prostí členové jsou o zasedání valné hromady spolku informováni prostřednictvím oficiálních stránek spolku.

ČI. V.
Práva a povinnosti členů

1) Hlavní člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) volit do orgánů spolku,
c) být volen od 18 let do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2) Prostý člen má práva dle čl. V. odst. 1 písm. a), c) a d), nemá však zejména právo čl. V. odst. 1 písm. b)
3) Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
4) Člen je povinen platit členské příspěvky. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, přičemž bude-li takto ve výzvě určena lhůta alespoň 14 dnů, jedná se vždy o lhůtu přiměřenou.
5) Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se zašle vyloučenému členu.
6) Každý člen spolku nebo ten, kdo má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

ČI. VI
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) výbor

ČI. VII
Valná hromada

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2) Valnou hromadu tvoří hlavní členové spolku.
3) Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina (l/3) hlavních členů spolku. Nesvolá-li výbor spolku valnou hromadu do třiceti (30) dní od doručení jejich žádosti, je oprávněn ten, kdo podnět podal, svolat valnou hromadu na náklady spolku sám.
4) Valná hromada:
a) rozhoduje o změnách stanov spolku,
b) schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet spolku a roční uzávěrku hospodaření,
c) volí na dobu 5 let a odvolává členy výboru,
d) rozhoduje o vyloučení člena,
e) rozhoduje o zrušení spolku.
5) Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlavních členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně stanov spolku, o zrušení spolku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech hlavních členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlavních členů.

ČI. VIII
Výbor

1) Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnosti odpovídá valné hromadě.
2) Výbor je statutárním orgánem spolku.
3) Výbor má 3 členy. Funkční období je 5 let.
4) Předseda a místopředseda výboru zastupují každý samostatně spolek navenek a jednají jeho jménem vůči třetím osobám. Podpisování: k vytištěnému nebo napsanému jménu spolku připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis.
5) Výbor řídí činnosti spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
6) Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
7) Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady, zejména:
a) volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru,
b) koordinuje činnosti spolku a stanovuje výši členských příspěvků na školní rok,
c) svolává valnou hromadu,
d) zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
e) rozhoduje o přijetí za člena spolku,
f) vydává vnitřní dokumenty spolku, které však nesmějí být v rozporu se stanovami,
g) předseda výboru zřizuje pobočné spolky a vykonává veškerá právní jednání s jejich činností spojená,
h) předseda výboru rozhoduje o prvním sídle pobočného spolku,
i) předseda výboru schvaluje znění stanov pobočných spolků,
j) předseda výboru jmenuje Hlavního trenéra (statutární orgán) do čela pobočných spolků,
k) předseda výboru rozhoduje o zrušení pobočného spolku,
l) předseda výboru rozhoduje o schválení smlouvy o výkonu funkce s Hlavním trenérem pobočného spolku.
8) K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit kancelář spolku.
9) Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
10) Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
11) Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

ČI. IX
Členské příspěvky

1) Členské příspěvky jsou hrazeny na rok počínající datem 1. 9. a končící datem 31. 8. (dále jen „školní rok“).
2) Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku, a to tím způsobem, že ji zveřejní na internetových stránkách spolku https://www.judoclub.cz/ pro jednotlivé bloky výuky. Bude-li takto uvedena výše členských příspěvků za pololetí, platí, že výše členských příspěvků na školní rok je dvojnásobná. Výše členských příspěvků pro jednotlivé bloky výuky se může lišit. Výše členských příspěvků pro prosté členy nesmí být vyšší než výše členských příspěvků pro hlavní členy.
3) Neurčí-li výbor jinak či nebude-li jinak dohodnuto mezi spolkem a členem, je členský příspěvek splatný v rozsahu jedné poloviny vždy do 14 dnů ode dne podání přihlášky na příslušný blok výuky a v rozsahu druhé poloviny vždy do 31. ledna na účet uvedený na internetových stránkách spolku u příslušného bloku výuky či jinak členovi sdělený.
4) V členském příspěvku pro jednotlivé bloky výuky je zahrnuta možnost návštěv příslušného bloku výuky včetně služeb trenéra, není v něm však zejména zahrnuto
úrazové pojištění a částka na příspěvek za členství ve spolku Český svaz juda, IČO: 00537560, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha jakožto národnímu svazu pro odvětví juda ve výši určené dle předpisů spolku Český svaz juda (přičemž tento příspěvek uhradí na kalendářní rok vždy do 14. 1. příslušného kalendářního roku ti členové, kteří byli členy k 31. 12. předchozího kalendářního roku, nebo do 14 dnů ode dne vzniku členství ti členové, kteří členy k 31. 12. předchozího kalendářního roku nebyli).
5) Pokud se chce člen spolku podílet na některé z akcí spolku nezahrnuté do příslušného bloku výuky, zejména závodů, tréninkových kempů, soustředění apod. (dále jen „Jednorázová akce“), je povinen uhradit příspěvek, jehož výši stanoví vždy před zahájením Jednorázové akce výbor spolku.
6) Výbor je oprávněn některým členům nabídnout, že v rámci nákladů na rozvoj a výchovu svých členů (tzv. výchovného) ponese náklady či jejich část zejména na Jednorázové akce těchto členů.
7) Člen se může rozhodnout, zda zaplatí za Jednorázovou akci plný příspěvek určený výborem (dále jen „Plný příspěvek“) nebo snížený příspěvek ve výši dle nabídky výboru ve smyslu čl. IX. odst. 6, bude-li taková nabídka členovi předložena (dále jen „Snížený příspěvek“). Rozhodne-li se člen k hrazení Sníženého příspěvku, vzniká příslušnému členovi vůči spolku závazek ve výši dle odst. 8 (dále jen „Závazek výchovného“)
8) Závazek výchovného bude svou výší odpovídat rozdílu mezi celkovými náklady Jednorázové akce vynaložené spolkem pro všechny její účastníky včetně nákladů na trenéry a další osoby personálně zajišťující Jednorázovou akci vydělenými počtem účastníků bez trenérů a dalších osob personálně zajišťujících Jednorázovou akci a Sníženým příspěvkem.
Vzorec:
Závazek výchovného = (celkové náklady všech účastníků včetně trenérů apod. děleno počet účastníků bez trenérů apod.) mínus Snížený příspěvek.
Závazek výchovného svou výší nepřekročí rozdíl mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem. Pokud spolek nebude disponovat doklady pro výpočet Závazku výchovného, platí, že Závazek výchovného je mezi členem a spolkem nesporný ve výši poloviny rozdílu mezi Plným příspěvkem a Sníženým příspěvkem.
9) Bude-li spolek plnit za člena určité plnění z jiných důvodů než z důvodů účasti na Jednorázových akcích, zejména poskytne-li spolek členovi do jeho vlastnictví jakékoliv vybavení, zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky, a člen bude srozuměn s tím, že neuhradil plné náklady na takové věci, či uhradí-li za člena s vědomím člena částečně či plně akci pořádanou třetí osobou, vzniká příslušnému členovi vůči spolku závazek ve výši částky takto vynaložené spolkem na pořízení věcí, na úhradu akcí apod. (dále jen „Závazek jiného výchovného“).
10) Člen je srozuměn se zněním přestupního řádu spolku Český svaz juda, IČO: 00537560, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, podle jehož čl. 3.1 a 3.2 platí:
„Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu/klubu, bude do 15 dnů od podání žádosti mateřskému oddílu/klubu umožněn přestup. Pokud má však sportovec k mateřskému oddílu/klubu finanční či jiný závazek, tyto závazky je povinen mateřský oddíl/klub prokazatelně doložit a předložit k úhradě novému oddílu/klubu sportovce do 15 dnů od podání žádosti sportovcem o přestup. Přestup je podmíněn uhrazením těchto prokázaných a doložených nákladů výchovného.“
Člen činí nesporným, že spolek je v případě žádosti o přestup plně oprávněn vyčíslit své závazku k uhrazení ve výši souhrnu Závazků výchovného za všechny Jednorázové akce, jichž se člen zúčastnil v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup, a Závazků jiného výchovného vzniklých v posledních pěti letech před podáním žádosti o přestup. Spolek je oprávněn novému oddílu/klubu hrazení takové částky odpustit či odložit její splatnost. Spolek činí nesporným, že se do příslušných nákladů výchovného nezapočítávají žádné částky související s tím, že členovi bylo na základě partnerství spolku se třetí osobou poskytnuto třetí osobou jakékoliv vybavení, sponzorský dar apod. zejména kimona či jiné sportovní oděvy a pomůcky.
11) Každý člen má právo po skončení školního roku požádat spolek o vyčíslení všech Závazků výchovného a všech Závazků jiného výchovného vzniklých za příslušný školní rok. Spolek tyto informace může též poskytnout sám od sebe.
12) Pro vyloučení pochybností platí, že přihlásí-li se člen na blok výuky začínající až po začátku nového kalendářního roku, je členský příspěvek uvedený u příslušného bloku výuky vypočten na období do konce školního roku, nikoliv tedy např. do konce kalendářního roku apod.
13) Nepřihlásí-li se člen či nebude-li člen zapsán na žádný blok výuky a neurčí-li výbor jinak, činí jeho členský příspěvek Kč 1.000 Kč / rok a je splatný vždy do 15. září na KAM BUDE D8VAT PENÍZE s variabilním symbolem odpovídajícím části rodného čísla člena před lomítkem, nesdělí-li spolek členovi jiné platební údaje.
14) V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu nutné přepočíst výši členských příspěvků na jiné období než školní rok, platí, že za každý kalendářní měsíc činí výše členského příspěvku jednu dvanáctinu celkové výše příslušného členského příspěvku na školní rok. Pro účely takového přepočtu se má za to, že členský příspěvek na příští školní rok bude shodný se členským příspěvkem na probíhající školní rok.

ČI. X
Přihlášky členů a bloky výuky

1) Přihlášku k členství lze podat zejména prostřednictvím přihlášky k některému z bloků výuky na internetových stránkách spolku https://www.judoclub.cz/. Každá přihláška k některému z bloků výuky je zároveň přihláškou k členství ve spolku. Každý člen či uchazeč o členství se může přihlásit na libovolný blok výuky. Výbor spolku může toto právo omezit, zejména u bloků výuky týkajících se závodního týmu, a to zejména z důvodů nedostatečné připravenosti uchazeče či člena na začlenění do závodního týmu.
2) Výbor vyrozumí uchazeče o členství o tom, zda rozhodl o jeho přijetí či nepřijetí za člena spolku, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy byl na účet spolku připsán příslušný členský příspěvek. Nestane-li se tak, platí, že byl uchazeč uplynutím sedmého dne za člena spolku přijat. Tento odstavec platí pouze v případě, že uhradí uchazeč o členství příslušný členský příspěvek do 14 dnů ode dne podání přihlášky tak, aby v této lhůtě byl připsán na účtu spolku.
3) Nepřijme-li výbor uchazeče o členství za člena spolku, vrátí mu zaplacený členský příspěvek do 14 dnů poté, co o nepřijetí rozhodne.
4) Členové spolku se na bloky výuky hlásí stejným způsobem jako uchazeči o členství; v případě členů spolků však již třeba není třeba vydávat rozhodnutí o jejich přijetí za člena spolku.

ČI. XI
Zásady hospodaření

1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a odpovídá za závazky celým svým majetkem. Členové spolku neručí za závazky spolku.
2) Zdrojem majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy z případného majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
d) členské příspěvky (min. výše členského příspěvku je Kč 1.000 Kč / rok),
3) Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky.
4) Hospodaření se uskutečňuje podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.

ČI. XII
Zánik spolku

1) Spolek se zrušuje
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady;
b) pravomocným rozhodnutím soudu o jeho zrušení s likvidací;
c) jiným způsobem stanoveným zákonem.
2) Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
3) Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

ČI. XIII
Závěrečná ustanovení

1) Veškerá komunikace mezi členem a spolkem bude probíhat elektronickou formou, přičemž spolek je pro komunikaci se členem oprávněn použít kteroukoliv e-mailovou adresu, kterou člen či uchazeč o členství uvedl při podání přihlášky ke členství ve spolku či k bloku výuky. Člen je pro komunikaci se spolkem oprávněn užít e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách spolku https://www.judoclub.cz/. Člen i spolek jsou oprávněni změnit své kontaktní e-mailové adresy oznámením zaslaným spolku / členovi. Člen i spolek jsou rovněž oprávněni ze své vůle namísto elektronické formy zvolit komunikaci písemnou v listinné podobě. Spolek je v případě, kdy je na tom zvláštní zájem, oprávněn namísto elektronické formy požadovat komunikaci písemnou v listinné podobě.
2) Ustanovení odst. 1 se uplatní i u nezletilých členů, veškerá komunikace a veškeré jednání ze strany člena i vůči členu (včetně jakýchkoliv žádostí, vyloučení, žádostí o přestup apod.), s výjimkou komunikace a jednání vážící se ze své povahy výlučně ke členovi (komunikace při sportovních činnostech apod.), však probíhá mezi spolkem a zákonným zástupcem člena. Má se za to, že e-mailová adresa dle odst. 1 je e-mailovou adresou zákonného zástupce člena. Spolek je oprávněn, nikoliv však povinen, požadovat jednání či komunikaci obou zákonných zástupců nezletilého člena.
3) Roční účetní závěrka je zpracována na základě obecně závazných právních předpisů (Zákon o účetnictví) a je předkládána nejpozději do 6 měsíců po ukončení účetního roku valné hromadě.
4) Účetním rokem spolku je kalendářní rok.
5) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


V Praze dne 1.9.2021

Samuraj Praha, z.s.